Undervisningsmateriale til UFM19

Kære elever og undervisere!

Tusind tak for at I har valgt at deltage i vores workshop om fred, stabilitet og sikkerhed. Som nævnt i workshopbeskrivelsen er fred noget diplomater arbejder med hele tiden. Men det er ikke altid lige nemt! Verden er et indviklet sted og mange forskellige interesser trækker i mange forskellige retninger. Til workshoppen håber vi på at kunne høre jeres bud på, hvad man som stat, organisation, og individ kan gøre for at reducere risikoen for konflikt mest muligt.

I de næste 90 minutter er det dog noget andet vi gerne vil bede jer om. Vi har opfundet en række fiktive lande på en fiktiv planet. Landene har nogle interne og indbyrdes problemer, der gør, at der er risiko for en række støre og mindre konflikter. Vi vil gerne bede jer om at diskutere, hvad de involverede lande og grupperinger kan gøre for at mindske risikoen for konflikt. Først har vi lavet en beskrivelse af de centrale aktører og derefter et scenarie med en hændelse, der har pustet til en række modsætningsforhold. Vi vil bede jer om at varetage en række roller, som er beskrevet nederst, og se om I kan sikre fred, sikkerhed og stabilitet.

Postkassien og landene i regionen:

I Fragtregionen ligger landet Postkassien. Regionen har har en lang og stolt historie, der strækker sig flere tusinde år tilbage i tiden. Historisk har området, der nu er Postkassien, været befolket af fire etniske grupper, der har levet side om side med hinanden men med konflikter fra tid til anden. De fire grupper, Brevene, Pakkerne, Postkortene og Frimærkerne, blev for hundrede år siden samlet i ét land under den daværende konge af Brevene. Kongefamilien sidder stadig på magten. Brevene har altid anset sig selv for at være finere end de andre grupper, men i de senere år er især Pakkerne vokset i antal og indflydelse, i en grad så Brevene nu føler sig marginaliserede. De to andre grupper – Postkortene og Frimærkerne – har altid været de mindste grupper i landet. Frimærkerne har formået at holde sig på god fod med alle de tre andre grupper, men har på det seneste haft svært ved at følge med udviklingen. Postkortene har altid været en ugleset gruppe, men har holdt sig på god fod med Frimærkerne.

Der er selvfølgeligt andre lande i regionen. Skolandet, som traditionelt har haft tætte forbindelser til Pakkerne og ser stor økonomisk fordel i et tæt samarbejde med Postkassien, men især med Pakkerne. Syd for Skolandet ligger Kuvertien. Borgerne i Kuvertien deler religion med Brevene og i øvrigt også med Postkortene og Frimærkerne. De to grupperinger har dog kulturelt mere til fælles med et tredje naboland Kuglepennien.

Pakkerne og Skolandet er i høj grad merkantile og har nære partnerskaber med andre handelsnationer udenfor regionen gennem organisationen MereHandel. Mange af medlemslandene i den organisation er meget større og rigere end landene i Fragtregionen. De har også helt andre religiøse og kulturelle ståsteder, og Pakkerne og Skolandet bliver tit kritiseret af nogle af de andre lande i regionen for at give køb på regionens kultur af hensyn til handel.

Brevene og borgerne i Kuvertien er i høj grad regionens mest konservative grupperinger. De vægter deres kultur og religion højere end for eksempel handel eller økonomisk fremskridt. Som nævnt har Frimærkerne og Postkortene samme religion som Brevene og Kuvertien, dog praktiserer de den noget mere moderat. Det er i høj grad deres kulturelle affinitet til nabolandet Kuglepennien, der skinner igennem. Kuglepennien er regionens eneste sekulære republik. De er lidt af en regional outsider, som mest tolereres i kraft venskabet med de to mindre grupperinger i Postkassien.

Konfliktskabende scenarie

Udenfor regionen ligger det meget store land Containerland. Ligesom Kuglepennien er Containerland en sekulær republik, dog med stærke og helt andre  traditioner end landene i Fragtregionen. Containerland søger at maksimere sin indflydelse i Kuglepennien, blandt andet ved infrastrukturprojekter. På det seneste har Containerland forsøgt også at gøre sin indflydelse gældende i Postkassien. Det har især været ved at bruge Kuglepennien som mellemmand for at få kontakt til beslutningstagere hos Postkortene og Frimærkerne. De to grupperinger har taget imod interessen fra Containerland med kyshånd, da de altid har være de små i det sammensatte land Postkassien. Tilnærmelserne fra Containerland gjort både Pakkerne og Brevene sure. Brevene, som jo er meget konservative bryder sig ikke om den store sekulære stat og Pakkerne ser det som et problem i forhold til deres nære samarbejde med landene i MereHandel, som bestemt ikke bryder sig om Containerland. Organisationen MereHandel har gjort det klart, at et for nært samarbejde med Containerland kan betyde, at Postkassien ikke længere kan være medlem. Det vil betyde, at Skolandet vil være det eneste medlemsland i regionen og så vil blive den største økonomi i området på grund af de fordelagtige aftaler organisationsmedlemmerne imellem.

Problematikken har fået Brevene og Pakkerne – der jo ellers rivaliserer om magten i Postkassien – til at gøre fælles front mod Postkortene og Frimærkerne og krævet at de afviser tilnærmelserne fra Containerland. Det har så til gengæld fået Kuglepennien – der pludseligt er blevet en vigtig stat i regionen i kraft af at være bindeled til Containerland – til at melde ud, at de vil forsvare Postkortenes og Frimærkernes ret til nærme sig Containerland. Kuglepennien har meldt ud, at hvis Postkortene og Frimærkerne vil, så vil Kuglepennien støtte en løsrivelse fra Postkassien og eventuelt skabelsen af et nyt land bestående af de tre under navnet PFK. Containerland, som pludseligt har udsigt til voldsomt stigende indflydelse i regionen i kraft af langsigtede aftaler med Kuglepennien støtter op om ideen.

De dele af Postkassien som hovedsageligt er befolket af Postkortene og Frimærkerne har noget af det bedste jord i landet og er i høj grad årsag til, at Postkassien er selvforsynende med mange varer og har en stærk og stabil økonomi.  Pakkerne og Brevene er derfor meget imod ideen om løsrivelse og er – som de to store aktører i Postkassien – parate til at sætte områderne under administration og om nødvendigt sætte militæret ind for at sikre områderne. Pakkerne har rettet henvendelse til deres nære venner i Skolandet og bedt om eventuel støtte til at sikre stabiliteten i regionen. Skolandet har drøftet det med andre nationer i MereHandel og bekendtgjort dem med situationen i Postkassien og risikoen for stærkt øget indflydelse fra Containerland.

MereHandel er splittet på området. Nogle af organisationens mindre stater grænser op til Containerland og vil nødigt hidse deres store nabo op. Andre støtter op om Skolandets støtte til sikringen af Postkassien, men har dog svært ved også at støtte de konservative Breve. Støtten fra Skolandet vakler dog også, da en del Skolændere er klar over, at et splittet Postkassien eller et Postkassien influeret af Containerland betyder at Skoland vil sidde stærkt på regionenens samhandel med landene i MereHandel.

Kuvertien føler sig overset, og har klaget til deres venner Brevene over den megen indflydelse MereHandel pludseligt ser ud til at få i regionen. Kuvertien vil nødigt se MereHandel og Skolandet få mere at sige, men er heller ikke glade for udsigten til indflydelse fra Containerland. Kuvertien har en del indflydelse som religiøst centrum i regionen og regner med at gøre denne indflydelse gældende blandt både Brevene, Postkortene, Frimærkerne og religiøse mindretal i Kuglepennien.

Opgave:

Del klassen op så følgende aktører er til stede – det er helt OK at være to om nogle af rollerne:

 • Kongen af Postkassien, som også er overhoved for Brevene
 • Lederen af Pakkerne
 • Lederen af Frimærkerne
 • Lederen af Postkortene
 • Postkassiens Ambassadør i Skolandet (er Pakker)
 • Postkassiens Ambassadør i Kuglepennien (er Brev)
 • Postkassiens Ambassadør i Kuvertien
 • Repræsentant for Frimærkerne og Postkortene i Kuglepennien (er Frimærke)
 • Skolandets Statsoverhoved
 • Kuglepenniens Præsident
 • Containerlands Ambassadør i Kuglepennien
 • Skolandets repræsentant i MereHandel
 • Postkassiens repræsentant i MereHandel
 • Repræsentant for MereHandel, der mødes med Skolandet og Postkassien. (skal redegøre for medlemmernes holdninger og bekymringer)
 • Kuvertiens Ambassadør i Postkassien
 • Kuvertiens Ambassadør i Kuglepennien
 • Tre eller flere internationale mæglere, som ikke har nogen tilknytning til nogen af de direkte involverede lande, men som skal forsøge at få parterne til at enes.
 • Repræsentanter for de tre NGO’er Postkasser for Fred, Forenet Fragtregion, og Containerlands Venner.

Når rollerne er fordelt skal I bruge 5-10 minutter på gøre jer bekendt med jeres rolle, holdninger og prioriteter på baggrund af ovenstående profil og scenarie. Målet er derefter at undgå konflikt, herunder at overbevise, dem som måtte have en umiddelbar interesse i konflikt om, at det er muligt at finde en fredelig løsning der tilgodeser alle interessenters positioner. Når I kommer til workshoppen starter vi med en diskussion om casen her og hører hvad I kom frem til.

God fornøjelse! Vi ses på UFM19