Flag

An official website of the United States government

Åbent brev fra USA’s Ambassadør i Kongeriget Danmark, Carla Sands
10 MINUTE READ
April 2, 2020

Seal of the United States Embassy Copenhagen(English version below)

Kære ven,

Jeg er blevet dybt rørt over de scenarier, der udspiller sig i Italien, flere steder i Europa og i Brooklyn i New York, hvor folk står på deres altaner og synger og spiller sammen med deres naboer. Jeg er også meget inspireret af de mange positive beskeder og hilsener i både Danmark og USA, hvor folk opfordrer hinanden til at stå fast og klare krisen og udviser solidaritet og håb gennem kampagner som #AleneSammen og #SammenHverForSig.

Nu hvor verden kæmper mod pandemien og dens udfordringer, er tiden netop inde til at stå sammen hver for sig. I dag, den 2. april er der konstateret mere end 986.000 smittede med COVID-19 verden over, og mere end 50.000 er rapporteret døde af sygdommen. Lande som Kina og Sydkorea virker til at være igennem det værste for nu, mens mange andre lande enten står midt i krisen eller forbereder sig på den. Vi er alle nødt til at stå fast i kampen mod denne virus, og vi er nødt til at hjælpe hinanden.

USA er indgået i et internationalt samarbejde med både private og offentlige aktører, og med WHO, for så hurtigt som muligt at blive klogere på sygdommen, informere om helbredsmæssige tiltag, koordinere hjælp til de værst ramte lande samt intensivere forskningen i og udviklingen af en vaccine. USA er verdens største bidragyder til WHO med et årligt bidrag på mere end 100 millioner dollars, og vi har netop afsat yderligere 274 millioner dollars i støtte til andre landes kamp mod COVID-19. Vi er også verdens største bidragyder til den globale sundhed med en donation på 10 milliarder dollars til officiel udviklingshjælp.

Den amerikanske regering, erhvervslivet og den akademiske verden arbejder sammen og mobiliserer alle gode kræfter for at stoppe COVID-19. Den 23. marts lancerede det Hvide Hus, Energiministeriet og IBM det såkaldte COVID-19 High Performance Computing Consortium, et konsortium der består af både offentlige og private aktører, regering, industri og ledende akademikere for at give COVID-19 forskere verden over bedre adgang til verdens mest effektive computerressourcer. Den 30. marts annoncerede Johnson & Johnson en ny førende vaccinekandidat imod COVID-19 og forpligtede sig samtidig til at forsyne verden med 1 milliard vacciner til brug mod pandemien.

Gilead Sciences arbejder tæt sammen med de globale sundhedsmyndigheder mod COVID-19 udbruddet og afprøver, på forsøgsbasis, brugen af det antivirale lægemiddel Remdesivir. Derudover har Bill og Melinda Gates fonden doneret up imod 100 millioner dollars til den globale kamp mod COVID-19. Disse er flere eksempler på den kæmpe indsats, der er sat i værk.

Danmark og USA er venner og allierede og har været det i flere hundrede år. Vi har meget tilfælles både kulturelt, historisk og værdimæssigt. Den slags bånd kan aldrig briste. Når hver enkelt nation kæmper for at befri verden for COVID-19, starter vi naturligt nok med dem, der står os nærmest, vores familie, venner og naboer. Men mens vi forsøger at komme os hjemme, må vi også hjælpe venner og allierede i deres bestræbelser på at holde sammen på deres samfund.

Mens USA forbereder sig på den værste del af pandemien, vender vi blikket mod Danmark for at finde positive eksempler på, hvordan vi klarer os igennem krisen. Tiden er kommet til at udvise opfindsomhed og iværksætteri. Nu hvor jeg har boet i Danmark i næsten 2,5 år, ved jeg, hvor gode I danskere er til at tænke ud af boksen, og jeg har set mange eksempler på det i løbet af det sidste par uger. Spændende initiativer der er en inspiration for os alle. Jeg ved, at firmaer som Lego er ved at omstille produktionen på deres fabrikker, så de kan producere de visirer, der er så hårdt brug for i sundhedssektoren. Carlsberg og forskellige lokale bryggerier og destillerier er begyndt at producere håndsprit, og Statens Serum Institut har udviklet en ny og nemmere måde at teste for Covid-19, som de stiller til rådighed online for andre laboratorier.

Ældresagen har etableret et netværk af telefonvenner, hvor frivillige opfordres til at ringe til ældre, som lider under den sociale isolation i deres hjem. Selv det at jeres dronning, Hendes Majestæt Margrethe II, blev nødt til at aflyse sin officielle 80 års fødselsdagsfejring, har inspireret folk til at danne en Facebook gruppe, der planlægger at synge for hende ud ad deres vinduer kl. 12 den 16. april. Folk synger, gør gymnastik, laver mad og trøster hinanden på de sociale medier ”Sammenhverforsig.

Alt det giver håb og inspiration. Jeg opfordrer jer hermed til at holde modet oppe i visheden om, at jeres gamle ven og partner USA er med jer. Vi skal nok klare det sammen.

Med de bedste hilsener,

Carla Sands

 

An Open Letter from U.S. Ambassador to the Kingdom of Denmark, Carla Sands

 

Dear Friend,

I have been deeply touched by the recent scenes of people in Italy, across Europe, and in Brooklyn, gathering on their balconies to sing or play instruments with their neighbors. I have been equally inspired by the many positive messages within Denmark and the United States from citizen to citizen urging each other to stay strong and get through the crisis, displaying solidarity and hope through campaigns like #AleneSammen and #SammenHverForSig.

As the world strains to meet the challenge of this global pandemic, now is surely the time to stand sammen hver for sig. As of April 2, there were over 986,000 confirmed cases of COVID-19 worldwide and over 50,000 deaths reported. Countries such as China and South Korea seem to have come through the worst of the contagion for now, while many countries are in the midst of the crisis or preparing for one. We all need to stay strong in the fight against this virus and that includes helping one another.

Although some regions of the United States are being particularly hard hit at this time, we are coordinating and working with international public and private sector partners, including the World Health Organization (WHO), to rapidly increase our collective knowledge and understanding of this virus, inform public health best practices, coordinate assistance efforts for heavily affected countries, and accelerate the research and development of potential vaccines. The U.S. remains the largest funder to the WHO, providing more than $100 million in annual contributions, and, apart from that, has pledged an additional $274 million in foreign aid to combat COVID-19. We also remain the world’s largest donor to global health, spending $10 billion on health official development assistance.

It is inspiring to see our government, businesses, and academia coming together to mobilize all our resources to suppress the COVID-19 outbreak. On March 23 the White House, the U.S. Department of Energy, and IBM launched the COVID-19 High Performance Computing Consortium – a public-private consortium with government, industry, and academic leaders to increase access to the world’s most powerful computing resources to COVID-19 researchers worldwide. Johnson & Johnson announced on March 30 a new lead vaccine candidate for COVID-19 and a commitment to supply one billion vaccines worldwide for emergency pandemic use.

Gilead Sciences is working closely with global health authorities to respond to the COVID-19 outbreak through the appropriate experimental use of the investigational compound remdesivir. In addition, the Bill and Melinda Gates Foundation has committed up to $100 million for the global response to COVID-19. These are just several great examples of the tremendous effort that is underway.

Denmark and the United States are friends and Allies in a relationship that goes back centuries. We share cultures, heritage, and values. Bonds like these can never be broken. Each nation’s efforts to rid the global community of COVID-19 naturally start with those closest to us – our families, friends, and neighbors. But as we look to heal at home, we must also work to help our friends and Allies recover as a community.

As the United States prepares to face the worst of the pandemic, I am heartened by the positive examples Denmark has shown of staying strong and persevering. This is a time for ingenuity and entrepreneurship. Having lived in Denmark now for almost 2.5 years I know how good the Danes are at thinking outside the box and I have seen many examples over the last couple of weeks of great initiatives that serve as an inspiration to us all. I know Danish companies such as Lego are reformatting the production lines in their factories to be able to produce face shields that are much needed in the health sector. Carlsberg and local breweries and distilleries are beginning to produce alcohol-based hand sanitizer, and Statens Serum Institut has made a new easier way to test for COVID-19, a test they will make available online for other labs to copy.

The organization Ældresagen has established a network of “telephone friends” inviting volunteers to call senior citizens who suffer from social isolation in their homes. Even the cancellation of your Queen, Her Majesty Margrethe II’s 80th official birthday celebrations has inspired people to form a Facebook group that plans to sing to her out of their windows at noon on April 16. People sing, exercise, cook and comfort each other on social media through #Sammenhverforsig.

All of this is hopeful and inspiring. I encourage you to keep your spirits up and know that your longtime friend and partner the United States of America is right there with you. We are going to get through this together.

Sincerely,

Carla Sands